Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0  
Laatst gewijzigd op 23-5-2018

Gebruiksvoorwaarden GreenXchange

1. Inleiding

1.1 contract en definities
Wanneer u zich aanmeldt op GreenXchange, stemt u ermee in dat u een juridisch bindend contract met jem-id aangaat (‘contract’ of ‘gebruikersovereenkomst’). Wanneer u niet instemt met dit contract, kunt u geen toegang krijgen tot GreenXchange en GreenXchange ook niet op een andere manier gebruiken.


A. jem-id: de eigenaar en aanbieder van het gebruik van de website https://portal.greenxchange.nl/. U gaat dit contract aan met jem-id (waarnaar ook met ‘we’ en ‘ons’ wordt verwezen). Persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan of verzameld door GreenXchange, worden beheerd door jem-id B.V. ;
B. GreenXchange: Een communicatieplatform voor telers waar je op een snelle manier bestellingen en voorraad verwerkt, transport regelt en teeltgegevens beheert.
C. Teler: een gebruiker die beroepsmatig groente of fruit teelt voor de handel;
D. Handelsorganisatie/Telersvereniging: Verzorgt de (volledige) verkoop voor een groep telers.
E. Klant: een rechtspersoon ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dan wel natuurlijk persoon met een bekend woon- en verblijfplaats (GBA), welke middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft tot de website https://portal.greenxchange.nl/;
F. Opdrachtgever: de in de gebruiksvoorwaarden genoemde teler of handelsorganisatie/telersvereniging met wie jem-id een overeenkomst sluit voor het verrichten van diensten en/of werkzaamheden, dan wel degene aan wie jem-id diensten van welke aard dan ook levert;
G. Services/gebruiksovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en jem-id te sluiten overeenkomst met de door jem-id te verrichten diensten en/of werkzaamheden, dan wel met betrekking tot de door jem-id te leveren diensten. Voor wat betreft het gebruik van de diensten gelden de gebruiksvoorwaarden van GreenXchange;
H. Website: met website wordt bedoeld: https://portal.greenxchange.nl/.

Naast deze gebruiksvoorwaarden zijn ook ons Privacy- en Cookiebeleid en onze algemene voorwaarden: Nederland ICT Voorwaarden van toepassing op de overeenkomst en maken daarvan onderdeel uit.

1.2 Toepasselijkheid
1.2.1. Onze algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van GreenXchange, evenals op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen jem-id, GreenXchange en Opdrachtgever. Deze voorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of schriftelijke mededelingen, voorstellen, garanties en toezeggingen.

1.2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen jem-id en Opdrachtgever en binden daarom jem-id niet, tenzij jem-id deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van onze algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden met die van Opdrachtgever, prevaleren onze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden, tenzij jem-id Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

1.2.4. Bij eventuele tegenstrijdigheid van onze algemene voorwaarden met deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren onze algemene voorwaarden.

1.2.5. Wanneer onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen jem-id en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

1.2.6. Voor het gebruik van diensten van GreenXchange zijn de gebruiksvoorwaarden van GreenXchange van toepassing. Deze zijn gehecht aan de service/gebruikersovereenkomst en worden geacht te zijn aanvaard bij aangaan van de service/gebruikersovereenkomst.


1.3 Gebruikers
Wanneer u zich registreert voor GreenXchange, wordt u een gebruiker.


1.4 Wijziging
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden, onze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we hier wezenlijke wijzigingen in aanbrengen, stellen we u via GreenXchange of via andere wegen hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Mocht u niet akkoord gaan met de wijzigingen dan kunt u uw account opzeggen. Wanneer u GreenXchange blijft gebruiken nadat we hebben laten weten welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in deze voorwaarden, betekent dit dat u instemt met de bijgewerkte voorwaarden.

2. Verplichtingen


2.1 Uw account
Gebruikers zijn accounthouders. U stemt in met het volgende: (1) u probeert een veilig wachtwoord te kiezen, (2) u houdt uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk, (3) u draagt geen enkel deel van uw account over en (4) u houdt zich aan de wetgeving en de onderstaande gedragsregels. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via uw account, tenzij u het schriftelijk sluit of misbruik schriftelijk meldt aan ons.

Tussen u en anderen (met uitzondering van uw werkgever) behoort uw account aan u toe. Wanneer de services echter door een andere partij zijn aangeschaft voor gebruik door u (zoals een verkooporganisatie), heeft de partij die voor een dergelijke service betaalt het recht om de toegang tot deze service te beheren. Die partij heeft echter geen rechten met betrekking tot uw persoonlijke account.


2.2  Facturering en Betaling
Voor de facturering en betaling gelden onze algemene voorwaarden: Nederland ICT Voorwaarden.


2.4 Meldingen en serviceberichten
U stemt ermee in dat we u op de volgende manieren op de hoogte kunnen houden en berichten kunnen toesturen: (1) binnen de service (dus via GreenXchange), of (2) via een bericht naar de door u opgegeven contactgegevens (zoals e-mailadres, mobiel nummer of postadres). U stemt ermee in om uw contactgegevens up-to-date te houden.


3. Rechten en beperkingen

3.1 Overige content en websites
Tijdens het gebruik van GreenXchange, kunt u content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk zijn. GreenXchange controleert in het algemeen de content die door onze gebruikers of anderen is verstrekt, niet. U stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de content of informatie van anderen. We kunnen dit misbruik van onze services niet altijd voorkomen en u stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit misbruik. U erkent ook het risico dat u of uw organisatie mogelijk ten onrechte in verband wordt gebracht met content over anderen wanneer we connecties en volgers laten weten dat u of uw organisatie in het nieuws wordt genoemd.

U dient zelf te besluiten of u apps of websites van derden wilt openen of gebruiken via een link in GreenXchange. Apps en websites van derden hebben hun eigen juridische voorwaarden en privacybeleid, en u kunt anderen toestemming geven om uw gegevens te gebruiken op andere manieren dan wij zouden doen. Tenzij voor zover verplicht is volgens toepasselijke wetgeving, is jem-id niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites en apps, u gebruikt deze op eigen risico.

3.2 Beperkingen
jem-id heeft het recht om uw gebruik van GreenXchange te beperken. Daarnaast heeft jem-id het recht om uw GreenXchange account te beperken, op te schorten of te beëindigen wanneer wij van mening zijn dat u dit contract of de wet overtreedt of GreenXchange misbruikt (zoals schending van gedragsregels).

3.3 Intellectuele eigendomsrechten
3.3.1. De door GreenXchange uitgebrachte aanbieding, evenals de door haar vervaardigde of verstrekte rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software, beschrijvingen, modellen e.d. zijn en blijven eigendom van jem-id, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die in een en ander ligt besloten, blijft voorbehouden aan jem-id, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van jem-id wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden wordt gebracht of gebruikt.

3.3.2. jem-id behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3.3.3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website berusten uitsluitend bij jem-id. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jem-id mag niets van de inhoud en/of vormgeving van de website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.

3.3.4. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens (logo’s), en/of enige aanduidingen daaromtrent, dan wel , auteursrechten, handels-/merknamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.  


4. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die jem-id of Opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van jem-id of Opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van jem-id of Opdrachtgever komt. Onder overmacht wordt verder mede verstaan overmacht van toeleveranciers van jem-id, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan jem-id zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan jem-id is voorgeschreven.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop jem-id of Opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, zijn jem-id respectievelijk Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van jem-id vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

5. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

5.1 Disclaimer

Website: https://portal.greenxchange.nl/ en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers/gebruikers van de website;
Bedrijf: jem-id de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

jem-id werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
jem-id geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
jem-id biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
jem-id is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
jem-id verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleent;
jem-id kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke directe en/of indirecte schade (waaronder ook begrepen maar niet gelimiteerd tot: gevolgschade, bedrijfsschade en omzetverlies) dan ook, gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
jem-id kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. jem-id kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;


5.2 Aansprakelijkheid

5.2.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door jem-id geleverde werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. jem-id zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde werkzaamheden en/of diensten, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. jem-id aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. De aansprakelijkheid van jem-id voor directe schade bestaat uitsluitend in geval van opzet of grove schuld van jem-id.


5.2.2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens jem-id met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of diensten.

5.2.3. De totale aansprakelijkheid van jem-id wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van jem-id aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.


5.2.4. Aansprakelijkheid van jem-id voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet gelimiteerd tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 5.2.3., is uitgesloten.


5.2.5. jem-id is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door jem-id geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.


5.2.6. Buiten het in artikel 5.2.3. genoemde geval rust op jem-id geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

6. Beëindiging

U en jem-id kunnen dit contract op ieder gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest u het recht om in te loggen op GreenXchange en om GreenXchange te gebruiken. Het volgende blijft van kracht na beëindiging:

Onze rechten om uw feedback te gebruiken en openbaar te maken;
Artikelen 5, 7 en 8 van deze gebruiksvoorwaarden;
Bedragen die een van beide partijen is verschuldigd voorafgaand aan de beëindiging, blijven verschuldigd na beëindiging
jem-id heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden indien:

a) Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b) aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jem-id ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan jem-id verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

jem-id is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van jem-id op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan jem-id overigens terzake toekomende rechten.  

7. Geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst en geschillen hieruit voortvloeiende is Nederlands recht van toepassing. Partijen onderwerpen zich bij eventuele geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.


8. Algemene voorwaarden
Dit contract en onze algemene voorwaarden (met uitzondering van aanvullende voorwaarden die door ons kunnen worden verstrekt wanneer u een functie van onze services gebruikt) zijn de enige overeenkomsten met ons met betrekking tot GreenXchange en vervangen alle eerdere overeenkomsten voor GreenXchange.

Wanneer we niet optreden bij een schending van dit contract, betekent dat niet dat jem-id afstand doet van zijn rechten om dit contract af te dwingen. U mag dit contract (of uw gebruik van de services) uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen of overdragen aan derden, u dient ons hier altijd een schriftelijke melding van te maken. U stemt ermee in dat jem-id dit contract zonder uw toestemming kan toewijzen c.q. overdragen aan gelieerde ondernemingen of een partij die ons overneemt of waarmee wordt samengegaan. Er zijn geen derde begunstigden voor dit contract.

We behouden het recht om de voorwaarden van dit contract te wijzigen en stellen u op de hoogte wanneer we wijzigingen doorvoeren. Als u niet instemt met deze wijzigingen, kunt u onze services niet langer gebruiken.


9. Gedragsregels van GreenXchange


9.1 Doe het volgende wel

U stemt ermee in dat u het volgende zult doen:

a. Alle toepasselijke wetten en regelgeving naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomswetten, anti-spamwetten, fiscale wetten en regelgevende vereisten;

b. Nauwkeurige informatie verstrekken op GreenXchange en deze up-to-date houden;

c. Uw echte bedrijfsnaam en persoonlijke naam gebruiken op uw profiel;

d. De services van GreenXchange op een professionele manier gebruiken.

 

9.2 Doe het volgende niet

U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen:

a. Op onwettige of onprofessionele wijze handelen met GreenXchange, met inbegrip van oneerlijk, beledigend of discriminerend gedrag;

b. Onnauwkeurige, lasterlijke, obscene, choquerende, hatelijke, bedreigende of anderszins ongepaste content plaatsen en versturen of persoonlijke grieven of geschillen ventileren;

c. Het account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken;

d. Een andere persoon treiteren, misbruiken of schade berokkenen;

e. Ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige vorm van verzoeken verzenden die niet door GreenXchange zijn geautoriseerd;

f. Software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met inbegrip van crawlers, invoegtoepassingen en modules voor browsers, of andere technologie of handmatige activiteit) ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken om GreenXchange te doorzoeken of anderszins profielen en andere gegevens van GreenXchange te kopiëren;

g. Toegangscontrolesystemen of gebruikslimieten voor de Service (zoals limieten voor zoekopdrachten naar trefwoorden) omzeilen of ontwijken;

h. Informatie die rechtstreeks of via derden (zoals zoekmachines) via de Services is verkregen, zonder toestemming van jem-id kopiëren, gebruiken, openbaar maken of distribueren;

i. Zonder toestemming gebruikers die u niet kent om e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens vragen;

j. Verworven gegevens gebruiken, openbaar maken of distribueren op een wijze die in strijd is met dit beleid;

k. Gegevens openbaar maken terwijl u hiervoor geen toestemming hebt (zoals vertrouwelijke gegevens van anderen);

l. De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van jem-id schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het kopiëren of distribueren van onze educatieve video’s of ander materiaal of (ii) het kopiëren of distribueren van onze technologie; (iii) het woord ‘GreenXchange’ of onze logo’s gebruiken in een bedrijfsnaam, e-mailadres of URL.

m. Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;

n. De broncode van de Services of gerelateerde technologie die geen opensourcecode is, aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen te achterhalen;

o. Toegang tot de Services of gerelateerde gegevens verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen of doorverkopen;

p. De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services nauwlettend in de gaten houden voor concurrentiedoeleinden;

q. Framing, mirroring of anderszins toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van de Services nabootsen;

r. Een beveiligingsfunctie van de Services overschrijven;

s. De werking van de Services manipuleren of de Services onredelijk belasten (bijvoorbeeld door spam, DDoS-aanval (Denial of Service), virussen, game-algoritmen).


10. Toestemming

Wanneer u deze gebruiksvoorwaarden accepteert, geeft u ons toestemming om:

- Uw bedrijfs- en persoonsgegevens op te verwerken;
- U te mailen met informatie over GreenXchange;
- Uw handelingen op GreenXchange te tracken, om GreenXchange te optimaliseren;


Daarnaast stemt u ermee in dat het u zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens en informatie die u verstrekt aan en via GreenXchange.

Wilt u bezwaar maken tegen één van de bovenstaande punten, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze gebruiksvoorwaarden.

11. Contact met ons opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op:

jem-id
Grote Waard 80
2675 RZ Honselersdijk

tel: 0174-642622
mail: info@jem-id.nl

GreenXchange maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord